Όροι & προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις
Trophy – Τροφή Challenge

Ορισμοί
Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:
• «Διοργανωτής του Διαγωνισμού»: η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», η οποία εδρεύει επί της Σκαλίδη 16-18, Αθήνα 115 25, Ελλάδα, ΑΦΜ 996954656.
• «Διαγωνισμός»: Ο Διαγωνισμός “TROPHY-ΤΡΟΦΗ CHALLENGE 2022 ” που διεξάγεται από τον Διοργανωτή του Διαγωνισμού, καθώς και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον διαγωνισμό “TROPHY-ΤΡΟΦΗ CHALLENGE 2022”.
• «Συμμετέχουσα Ομάδα ή Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας»: Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.
• «Υποβολή Συμμετοχής»: Η συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής, το λογότυπο, το επιχειρηματικό σχέδιο και οι υπόλοιπες πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με την αίτηση στον Διαγωνισμό που υποβάλλεται από την Συμμετέχουσα Ομάδα.
• «Κριτές»: Οι Επιτροπές του Διαγωνισμού που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση και εκτίμηση των Υποβολών Συμμετοχής. Οι Επιτροπές αποτελούνται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές στον τομέα της αγροδιατροφής.
• «Νικητές»: Κάθε Συμμετέχουσα Ομάδα που παραλαμβάνει βραβείο κατά το τελικό στάδιο του Διαγωνισμού.

Κανόνες και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
1. Οι Υποβολές Συμμετοχής μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται διαθέσιμη στην διακριτή ηλεκτρονική διεύθυνση https://apply.trophychallenge.gr/ (στο εξής η «Πλατφόρμα»).
2. Δεν υφίσταται τέλος για την υποβολή συμμετοχής.
3. Συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν εταιρείες, ομάδες και άτομα μεμονωμένα. Κάθε Συμμετέχουσα ή Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μία αίτηση στο Διαγωνισμό. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι προϋπόθεση για την απονομή των χρηματικών και μη βραβείων στους Νικητές για την κατηγορία “Startups” είναι να έχουν νομική προσωπικότητα κατά τον χρόνο της απονομής, να έχουν δηλαδή ήδη προβεί σε σύσταση εταιρείας (ατομικής ή άλλης μορφής). Στην κατηγορία «Ιδέα», δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας. Τα Συμμετέχοντα Μέλη πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και είτε να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα είτε να έχουν ελληνική υπηκοότητα, είτε και τα δύο.
4. Από τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας, τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι ηλικίας έως 40 ετών και να είναι είτε ιδρυτής είτε συνιδρυτής της ομάδας που υποβάλλει τη συμμετοχή.
5. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει να δραστηριοποιούνται στο τομέα της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας.
6. Οι Υποβολές Συμμετοχής πρέπει να αποτελούν πρωτότυπο έργο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας. Με την είσοδο στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχον Μέλος της Ομάδας εκπροσωπεί και εγγυάται στον Διοργανωτή του Διαγωνισμού ότι αυτός ή αυτή ή/και η Ομάδα συλλογικά έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την Υποβολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ότι έχει όλα τα δικαιώματα και την κυριότητα επί των ιδεών που υποβάλλονται, επί του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και επί κάθε άλλου υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο της Υποβολής Συμμετοχής και των άλλων δραστηριοτήτων/υλικών του Διαγωνισμού και ότι υποβάλλοντας αίτηση στον Διαγωνισμό, αυτή ή/και η Ομάδα συλλογικά δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει κάποιο συμβατικό δικαίωμα ή δικαίωμα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, εμπορικού σήματος, δημοσιότητας ή προσωπικότητας ή θα αποκαλύψει κάποια ιδιοκτησιακή ή εμπιστευτική πληροφορία άλλου προσώπου ή οντότητας.
7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
8. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει να καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε χρηματοδότηση έχουν ήδη λάβει κατά τον χρόνο της Υποβολής Συμμετοχής.
9. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:

1η Φάση (10/10-6/11/2022):
Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, απαντώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις κι αναρτώντας συνοδευτικά έγγραφα.

2η Φάση (7-13/11/2022):
H Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει τις αιτήσεις της 1ης Φάσης και όσες επιλεγούν αξιολογούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία επιλέγει τις έως δεκαπέντε (15) καλύτερες ομάδες από την κατηγορία Agri-Tech και Food-Tech Start-ups και τις έως δεκαπέντε (15) καλύτερες ομάδες από την κατηγορία Αgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas.
Οι έως τριάντα (30) καλύτερες ομάδες συμμετέχουν σε ένα διήμερο bootcamp και λαμβάνουν καθοδήγηση από μέντορες, για να παρουσιάσουν στο τέλος της δεύτερης ημέρας τις προτάσεις τους εκ νέου στην Ελεγκτική Επιτροπή. Από αυτή την αξιολόγηση, έξι (6) ομάδες από την κατηγορία Agri-Tech και Food-Tech Start-ups και έξι (6) ομάδες από την κατηγορία Αrgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στην Κριτική Επιτροπή, από όπου και θα προκύψουν οι δύο (2) νικητές για την κάθε κατηγορία.
Οι νικήτριες ομάδες θα είναι τέσσερις (4):

μία (1) ομάδα από την κατηγορία Agri-Tech Start-up,
μία (1) από την κατηγορία Food-Tech Start-up, και
δύο (2) από την κατηγορία Αgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas.
Η τελική ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη στις 30 Νοεμβρίου 2022.

3η Φάση (1/12/2022– 15/4/2023):
Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες εντάσσονται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, διάρκειας τριών (3) μηνών το οποίο περιλαμβάνει:
– εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική, από αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς και διεθνείς ακαδημαϊκούς από το Rutgers University, ΗΠΑ (2 ημέρες/ομάδα).
– business mentoring από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος – ΚΕΜΕΛ (20 ώρες/ομάδα).
– πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης
– έπαθλα για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης των προτάσεων συνολικού ύψους €30.000. 10.000€ για τη νικήτρια ομάδα στην κατηγορία Agri-Tech Start-up, 10.000€ για τη νικήτρια ομάδα στην κατηγορία Food-Tech Start-up και 5.000€ για κάθε μία από τις δύο νικήτριες ομάδες στην κατηγορία Αgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas
– δυνατότητα πιλοτικών δοκιμών πεδίου

10. Οι Υποβολές Συμμετοχής θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
– την καινοτομία της ιδέας και κατά πόσο αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και/ή το επιχειρηματικό μοντέλο
– τα προσόντα και την εμπειρία της ομάδας
– την επιχειρηματική ωριμότητα και την γενικότερη ποιότητα της νεοφυούς επιχείρησης της Συμμετέχουσας Ομάδας
– τα επιτεύγματα
– τις ευκαιρίες στην αγορά
– την χρηματοδοτική ικανότητα
11. Το είδος και το ύψος των επάθλων μπορούν να αλλάξουν κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Διαγωνισμού. Όσον αφορά τα μη χρηματικά έπαθλα, διευκρινίζεται ότι η χορήγησή τους τελεί υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των αντίστοιχων εμπλεκόμενων παρόχων υπηρεσιών. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι Νικητές να κάνουν χρήση των μη χρηματικών επάθλων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Νικητριών Ομάδων, εάν για οποιονδήποτε λόγο εκτός της σφαίρας ελέγχου τους, οι Νικητές τελικά δεν κάνουν χρήση αυτών των επάθλων.
12. Οι συμμετέχοντες στο Bootcamp θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
13. Με την αποδοχή τους στο Bootcamp, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα εκπροσωπεί την ομάδα και να στείλουν τα απαιτούμενα υποστηρικτικά υλικά σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που θα τους ζητηθεί.
14. Είναι ευθύνη των Συμμετεχουσών Ομάδων να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα του Διοργανωτή www.generationag.org για οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση σχετικά με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα.
15. Από τις Συμμετέχουσες Ομάδες του Bootcamp, τουλάχιστον ένα μέλος της Συμμετέχουσας Ομάδας πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις απαιτούμενες συνεδρίες όλων των φάσεων του Διαγωνισμού καθώς και στην τελική τελετή ανακοίνωσης των νικητών.
16. Όλοι οι Κριτές έχουν πλήρη διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις τους. Οι τελευταίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Οι Κριτές έχουν υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA) με το Διοργανωτή του Διαγωνισμού.
17. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε Συμμετέχουσα Ομάδα που κατά την κρίση του παραβιάζει το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του Διαγωνισμού. Οι αποφάσεις του Διοργανωτή του Διαγωνισμού είναι οριστικές και τελούν υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Συμμετέχουσας Ομάδας από τον Διαγωνισμό καθώς και την απώλεια οποιουδήποτε επάθλου που απονεμήθηκε στη Συμμετέχουσα Ομάδα.
18. Οποιαδήποτε Συμμετέχουσα Ομάδα ή Μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας συμμετέχει σε ανήθικες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της αντιγραφής, της εξαπάτησης ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του Διοργανωτή του Διαγωνισμού ή του Διαγωνισμού, θα αποκλείεται. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από το Διοργανωτή του Διαγωνισμού. Η απόφαση αποκλεισμό για τον λόγο αυτό είναι τελική, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Διαγωνισμού, και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
19. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που σχετίζονται με την Υποβολή Συμμετοχής τους και με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
20. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, οι Συμμετέχουσες Ομάδες καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην Υποβολή Συμμετοχής τους (δηλ. αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
21. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Υποβολή Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των Μελών της Συμμετέχουσας Ομάδας και του βίντεο) καθώς και κάθε εργασία που διεξάγεται κατά την διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου του Διαγωνισμού μπορεί να κοινοποιηθεί από τον Διοργανωτή του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον Διαγωνισμό ή για σκοπό δημοσιότητας και δεν θα θεωρείται εμπιστευτικό.
22. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες παραχωρούν στον Διοργανωτή του Διαγωνισμού μη αποκλειστική, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής και κοινοποίησης της Υποβολής Συμμετοχής τους καθώς και κάθε εργασία που διεξάγεται κατά την διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε μέσο διαθέσιμο για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον Διαγωνισμό ή για σκοπούς δημοσιότητας. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν αξιώσεις κατά του Διοργανωτή του Διαγωνισμού που προκύπτουν από τέτοια χρήση των Υποβολών Συμμετοχής.
23. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τεχνολογίες για τις οποίες έχουν άδεια χρήσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δημιούργησαν την τεχνολογία ή ότι έχουν τη ρητή (δηλ. γραπτή) άδεια του δικαιούχου ατόμου ή της οντότητας στην οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία για να την χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην αίτηση. Τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας θα αποζημιώνουν το Διοργανωτή του Διαγωνισμού και τα Μέλη των Επιτροπών και τους Κριτές για τυχόν αξιώσεις και ευθύνη που προκύπτουν από αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων εκ μέρους των Συμμετεχουσών Ομάδων ή μελών των Συμμετεχουσών Ομάδων.
24. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Υποβολής Συμμετοχής της Συμμετέχουσας Ομάδας, ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού παροτρύνει την Συμμετέχουσα Ομάδα να αναζητήσει ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει την παροχή καμίας νομικής συμβουλής σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή με άλλα θέματα που χρήζουν νομικής συμβουλής.
25. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε έπαθλο του Διαγωνισμού που θα λάβουν για να αναπτύξουν περαιτέρω την ιδέα τους στα πεδία της αγροτεχνολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων.
26. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Μέλους της Συμμετέχουσας Ομάδας σε περίπτωση νομικής ενέργειας κατά της Συμμετέχουσας Ομάδας ή σχετιζόμενης με την Υποβολή Συμμετοχής της.
27. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν Συμφωνίες μεταξύ της Συμμετέχουσας Ομάδας ή Μέλους της Συμμετέχουσας Ομάδας με τρίτα πρόσωπα.
28. Τα υλικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν επιστρέφονται και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή του Διαγωνισμού για σκοπούς δημοσιότητας. Αυτό δεν αποσκοπεί να αναθέσει στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, των Ομάδων ή των οντοτήτων που σχετίζονται με τις Ομάδες.
29. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες και τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική επωνυμία του Διοργανωτή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε παραλλαγή, προσαρμογή ή συντομογραφία τους ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο που ανήκουν στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού σε οποιαδήποτε διαφήμιση χωρίς την γραπτή άδεια του Διοργανωτή του Διαγωνισμού.
30. Σε καμία περίπτωση (i) ο διοργανωτής του διαγωνισμού, οι διαχειριστές τους, οι διευθυντές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή (ii) οι κριτές του διαγωνισμού (συνολικά, «τα μέρη») δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συμβουλή, πληροφορία ή απόφαση που λαμβάνεται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες ή ειδικές ζημίες οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζημιών ή ζημίας επί της περιουσίας και διαφυγόντων κερδών, ανεξάρτητα από το αν το μέρος ή τα μέρη είχαν λάβει ειδοποίηση, είχαν λόγο να γνωρίζουν ή γνώριζαν ήδη την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών.
31. Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με τον Διαγωνισμό σε μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
a) Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της.
b) Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τον Διαγωνισμό όταν το ζητήσει ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού.
c) Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση από τις Συμμετέχουσες Ομάδες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την επιχείρησή τους.
32. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου τους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, έλλειψης κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωσης δικτύου, αποσύνδεσης δικτύου, εσφαλμένης υποβολής αίτησης) ή πέρα του ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που θα μεταφέρει τα αρχεία α) η αποστολή των Υποβολών Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο, καθυστερήσει ή αποτύχει, β) η Πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη στους αιτούντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα αρχεία που διατηρούνται στην Πλατφόρμα έχουν καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως. Άλλως και σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού στις παραπάνω περιπτώσεις απαλλάσσεται χωρίς κυρώσεις από τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον Διαγωνισμό.
33. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την παράδοση των επάθλων, παύει να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν έχει ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
34. Σε περίπτωση που α) ακυρωθεί η συμμετοχή της νικήτριας Συμμετέχουσας Ομάδας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή β) η νικήτρια Συμμετέχουσα Ομάδα δεν αποδέχεται την συμμετοχή της, η νικήτρια Συμμετέχουσα Ομάδα στερείται αυτοδικαίως και μόνιμα οποιουδήποτε δικαιώματος όσον αφορά το έπαθλο, το οποίο παραμένει στα χέρια του Διοργανωτή του Διαγωνισμού και μπορεί να διατεθεί από αυτόν κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια.
35. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ενδιαφερομένων μερών με τα δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχουσών Ομάδων. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για δαπάνες που προκύπτουν από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό (π.χ. διαμονή, έξοδα ταξιδίου, υλικά παραγωγής κλπ.).
36. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τις Συμμετέχουσες Ομάδες. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού ενημερώνει αμέσως και δεόντως τις Συμμετέχουσες Ομάδες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.
37. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού θα ενημερώσει για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.generationag.org/trophy-trofh-challenge
38. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες του διαγωνισμού και του χρονοδιαγράμματος.
39. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής, αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών τρομοκρατίας, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.) που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και που υπερβαίνουν το πεδίο ελέγχου τους και επομένως αίρεται στο μέτρο αυτό η ευθύνη του Διοργανωτή του Διαγωνισμού από τις υποχρεώσεις τους από το Διαγωνισμό χωρίς κυρώσεις.
40. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να εγγραφεί, αναπαράγει τις πτυχές της προσωπικότητας των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας, όπως το όνομά τους, την εικόνα τους, την φωνή, τις δηλώσεις, τα αποσπάσματα ή οι συνεντεύξεις τους, σκηνές/ εικόνες από βίντεο σε οποιοδήποτε μέσο, καθώς και να δημοσιεύουν, παρουσιάζουν, μεταδίδουν τέτοιο ηχητικό, οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλου είδους περιορισμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
41. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), του ταχυδρομικού κώδικα, της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού κινητού τηλεφώνου, των αρχείων εικόνας και βίντεο), τα οποία θα επεξεργαστεί με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθώς και την προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
42. Τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας ρητά συγκατατίθενται στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από το Διοργανωτή του Διαγωνισμού, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς χρέωση με την αποστολή ενός email στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού στη διεύθυνση info@generationag.org. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δεν θα μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και επομένως η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης από τους συμμετέχοντες δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
43. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κυρίως τα άτομα που εργάζονται στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή του Διαγωνισμού για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού θα αποκαλύπτει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για αυτό ή εάν ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού υποχρεούται από απόφαση/διαταγή δικαστηρίου και/ή εισαγγελικού λειτουργού. Ανεξαρτήτως του προορισμού της διαβίβασης, θα κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα μόνο όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη για αυτό και πάντοτε σε συμφωνία με τις κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας (όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ).
44. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αυστηρά απαραίτητο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και θα διαγράφονται ασφαλώς από το Διοργανωτή του Διαγωνισμού μόλις κριθεί ότι οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας αυτών έχουν εκπληρωθεί.
45. Κάθε Συμμετέχον Μέλος της Ομάδας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του/της δεδομένα, υπό την έννοια ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προσωπικά του/της δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν/ αυτήν, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες τους, την διάρκεια της επεξεργασίας, τα δικαιώματά του/της σχετικά με αυτή την επεξεργασία. Επιπλέον, ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία τους, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
46. Εάν ένα Μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του/της ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να στείλει ένα email στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού στη διεύθυνση info@generationag.org. Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού θεωρείται Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια της σχετικής νομοθεσίας.
47. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς ή με το αντικείμενό της (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.
48. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δωσιδικία για κάθε απαίτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Διαγωνισμό.
49. Οι Όροι του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα https://www.generationag.org/trophy-trofh-challenge